Plan szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych
9:00 – 13:00 Teoria: Ogólne zagadnienia dotyczące fotowoltaiki, Zasady działania systemów fotowoltaicznych,
13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa
13:30 – 16:30 Praktyka: Zasady działania systemów fotowoltaicznych
Teoria: Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

DZIEŃ DRUGI

9:00 – 12:30 Teoria i praktyka: Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 16:30 Teoria i praktyka: Montaż i regulacja instalacji fotowoltaicznej

DZIEŃ TRZECI

9:00 – 12:30 Teoria i praktyka: Wydajność systemów fotowoltaicznych
12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 16:30 Teoria i praktyka: Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych
16:30 Wręczenie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Certyfikowany instalator - krok po kroku

SZKOLENIE W AKREDYTOWANYM OŚRODKU SZKOLENIOWYM

Po ukończeniu szkolenia w naszym Akredytowanym Ośrodku otrzymasz dokumenty:
- Zaświadczenie o skończeniu szkolenia,
- Certyfikat ukończenia szkolenia,
- Formularz zgłoszeniowy na egzamin,
- Wniosek o wydanie certyfikatu

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO:

Właściwe dokumenty należy wysłać nie później niż 14 dni przed egzaminem do odpowiedniego oddziału UDT. Opłatę za egzamin należy wnieść na konto odpowiedniego oddziału UDT (numery kont i dane teleadresowe dostępne na stronie www.udt.gov.pl)

Dokumenty do wysłania:
- Kopia zaświadczenia ukończenia szkolenia,
- Formularz zgłoszeniowy na egzamin,
- Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 756,69 zł

Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane na BIP UDT na stronie internetowej: www.udt.gov.pl/bip

EGZAMIN NA CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA:

1. Część TEORETYCZNA - składa się z 24 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut

2. Część PRAKTYCZNA - składa się z trzech zagadnień do opracowania- trwa 90 minut)

3. Uzyskanie POZYTYWNEGO wyniku egzaminu - wyniki egzaminów podawane są na stronie internetowej: www.udt.gov.pl/bip

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE CERTYFIKATU:

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w dowolnym oddziale UDT, na konto którego należy wnieść opłatę za wydanie certyfikatu w wysokości 189,17 zł.

Dokumenty do złożenia aby uzyskać certyfikat:
- Wniosek o wydanie certyfikatu,
- Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu (189,17 zł),
- Oświadczenie o odpowiedzialności karnej,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody o umieszczeniu informacji na temat miejsca pracy bądź oświadczenie o nie wyrażeniu takiej zgody
- Jeden z 4 dokumentów:

A) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
B) Udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
C) Świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 2, lub
D) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;

UZYSKANIE CERTYFIKATU INSTALATORA OZE:

- Certyfikat Instalatora z danego źródła energii, który państwo uzyskają jest ważny 5 lat
- Zostają Państwo wpisani do Rejestru certyfikowanych instalatorów widniejącego na stronie Urzędu Dozoru Technicznego www.udt.gov.pl

Szkolenie fotowoltaika - zakres programowy

ZAGADNIENIA OGÓLNE. PODSTAWY STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

- HISTORIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE
- KORZYŚCI EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE, SPOŁECZNE STOSOWANIA FOTOWOLTAIKI
- PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI
- Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskiwania, odnawiania i przyczyny utraty certyfikatu
- HISTORIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE
- PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE WCZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
- PRZYKŁADOWE SYSTEMY CERTYFIKACJI WYROBÓW (SOLAR KEYMARK)
- PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

- OGNIWO SŁONECZNE - BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA
- Konwersja fotowoltaiczna - podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
- Struktura i charakterystyka techniczna ogniw słonecznych i pozostałych elementów systemu
- Standardowe warunki badania
- Pomiar parametrów ogniwa/modułu słonecznego w warunkach standardowych (STC); wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry elektryczne ogniwa/modułu
- Łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy
- RODZAJE OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH
- Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
- Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
- Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne)
- Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)
- RODZAJE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
- Systemy wydzielone i autonomiczne
- Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
- Systemy mieszane (hybrydowe) (w szczególności system fotowoltaiczny połączony z małymi turbinami wiatrowymi, generatorami spalinowymi oraz ogniwami wodorowymi)
- Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) - na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. - oraz systemy niezintegrowane (BAPV)
- URZĄDZENIA I ELEMENTY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
- Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych
- Regulatory ładowania
- Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych
- Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki)
- Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych
- Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne

ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

- WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
- Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
- Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
- Elementy zacieniające
- Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)
- Istniejąca instalacja odgromowa
- PROFILE ENERGETYCZNE ODBIORNIKÓW
- POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH POGODOWYCH
- WYMIAROWANIE SYSTEMU
- Wybór rodzaju i mocy modułów fotowoltaicznych, konfigurowanie generatora fotowoltaicznego
- Określenie wymaganych przekrojów przewodów połączeniowych
- Określenie wymagań dla instalacji odgromowej, uziomowej (uziemienia) i systemu (instalacji) ograniczania przepięć
- AUTONOMICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
- Przykłady systemów autonomicznych
- Elementy systemów autonomicznych
- Ocena i protokoły badań
- Zasilanie awaryjne
- PODŁĄCZANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO DO SIECI ENERGETYCZNEJ
- Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu
- Wybór falownika/inwertera jako przetwornika energii; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera
- Dopasowanie generatora do falownika/inwertera
- Synchronizacja systemu z siecią elektroenergetyczną
- POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ (jeśli mają zastosowanie)

MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI
- PLAN INSTALACJI
- NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU
- ZASADY PRAKTYCZNE INSTALACJI MODUŁU, DOBÓR I WYMIAROWANIE PRZEWODÓW ORAZ KABLI
- KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
- Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
- Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
- Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
- Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci
- WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCH
- OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ
- INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIA
- MONTAŻ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANYCH Z BUDYNKAMI I KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI (BIPV) I SYSTEMÓW NIEZINTEGROWANYCH (BAPV)
- ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW MONTAŻOWYCH INSTALACJI
- WARUNKI ODBIORU I DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

- CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE MODUŁÓW
- CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ PRACY
- OCENA PRACY SYSTEMU - ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

- PROGRAM UTRZYMANIA
- ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM
- RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SYSTEMACH
- MONITOROWANIE WŁASNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW I ICH ANALIZA
- Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych modułów/generatorów fotowoltaicznych
- Badania termowizyjne